HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings

23/06/2020 12:02

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings được tổ chức vào ngày 22/06/2020 như sau: