Báo cáo tài chính bán niên 2020 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận

13/08/2020 10:06

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên 2020 đã được soát xét của đơn vị kiểm toán và Giải trình chênh lệch lợi nhuận.

Chi tiết file đính kèm./.