Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai do Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam sở hữu

14/08/2020 17:01

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai do Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam sở hữu vào ngày 20/08/2020. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15 giờ 30 ngày 13/08/2020) không có nhà đầu tư nào đăng ký tham dự đấu giá. Theo quy định tại Điều 14 Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai do Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam sở hữu ban hành kèm theo Quyết định 374/QĐ-SGDHN ngày 23/07/2020 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.
Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai do Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam sở hữu vào ngày 20/08/2020.