Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hải Dương

26/08/2020 16:43

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hải Dương vào ngày 31/08/2020. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15 giờ 30 ngày 24/08/2020) chỉ có một nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá. Theo quy định tại Điều 14 Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hải Dương ban hành kèm theo Quyết định 393/QĐ-SGDHN ngày 31/07/2020 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.
Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hải Dương vào ngày 31/08/2020.