Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 do Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP sở hữu

27/08/2020 11:09

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 do Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP sở hữu như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4
  3. Địa chỉ: Số 243A Đê La Thành, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội
  4. Vốn điều lệ: 160.000.000.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 4.137.500 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 4 NĐT

            Trong đó: Tổ chức trong nước: 0 NĐT     Cá nhân trong nước: 4 NĐT
                            Tổ chức nước ngoài: 0 NĐT     Cá nhân nước ngoài: 0 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 4.137.500 cổ phần

             Trong đó: Tổ chức trong nước: 0 CP       Cá nhân trong nước: 4.137.500 CP
                            Tổ chức nước ngoài: 0 CP        Cá nhân nước ngoài: 0 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/08/2020
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 09 giờ 30 phút 01/09/2020