Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu

04/09/2020 15:45

Ngày đấu giá: 04/09/2020
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.450.000 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 21.801 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 6 NĐT
+ Tổ chức: 1 NĐT
+ Cá nhân: 5 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 3.095.100 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 6 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 3.095.100 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 1.450.000 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 100 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 27.500 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 21.801 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 27.500 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 27.499 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 27.500 đồng/cổ phần

Giá sàn giao dịch tại ngày đấu giá: 14.500 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 2 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 2 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 2.450.000 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 67.374.365.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 04/09/2020 đến ngày 10/09/2020

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 08/09/2020 đến ngày 10/09/2020