Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đại lý hàng hải – Vinacomin do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam sở hữu

09/09/2020 16:50

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần Công ty Cổ phần Đại lý hàng hải – Vinacomin do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam sở hữu vào ngày 16/09/2020. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15 giờ 30 ngày 08/09/2020) không có nhà đầu tư nào đăng ký tham dự đấu giá. Theo quy định tại Điều 14 Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đại lý hàng hải – Vinacomin do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam sở hữu ban hành kèm theo Quyết định 427/QĐ-SGDHN ngày 17/08/2020 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.
Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đại lý hàng hải – Vinacomin do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam sở hữu vào ngày 16/09/2020.