Thông báo điều chỉnh danh mục chứng khoán ký quỹ (loại BVH)

10/09/2020 13:22

Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN xin trân trọng thông báo loại cổ phiếu – BVH: Tập đoàn Bảo Việt ra khỏi danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại AseanSecurities kể từ ngày 10/09/2020.
Các chứng khoán khác trong Danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay mua ký quỹ tại AseanSc hiện đang áp dụng không thay đổi.
Trân trọng thông báo./.