HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần In Tổng hợp Bình Dương

14/09/2020 11:27

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của  Công ty Cổ phần In Tổng hợp Bình Dương được tổ chức vào ngày 11/09/2020 như sau: