SeABank – Hướng dẫn Quy trình mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phần

22/09/2020 16:17

Kính gửi: Quý Cổ đông và Nhà Đầu tư, để thực hiện mua hoặc/và chuyển nhượng quyền mua cổ phần của SeABank theo Thông báo số 1558/2020/TB-SeABank ngày 22/09/2020, Quý Cổ đông và Nhà Đầu tư thực hiện theo Hướng dẫn Quy trình mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phần. Chi tiết như sau: