HOSE: Thông báo đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương

01/10/2020 14:55

Căn cứ theo Nghị Quyết HĐQT số 39/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương về việc ban hành Quy chế đấu giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương như sau:

Tổng số nhà đầu tư tham gia:  17 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:    11NĐT
Cá nhân nước ngoài:      0 NĐT
Tổ chức trong nước:    03 NĐT
Tổ chức nước ngoài:    03 NĐT

Tổng số cổ phần đăng ký:    33.933.800 cổ phần

Cá nhân trong nước:   3.021.000 cổ phần
Cá nhân nước ngoài:                 0 cổ phần
Tổ chức trong nước: 11.350.000 cổ phần
Tổ chức nước ngoài: 19.562.800 cổ phần