HOSE: Thông báo đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân

13/10/2020 13:21

Căn cứ theo Quyết định số 544/QĐ-SGDHCM ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần ra công chúng của Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân như sau:

Tổng số nhà đầu tư tham gia:  07 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:  06 NĐT
Cá nhân nước ngoài:    0 NĐT
Tổ chức trong nước:  01 NĐT
Tổ chức nước ngoài:    0 NĐT

Tổng số cổ phần đăng ký:    1.705.000 cổ phần

Cá nhân trong nước: 1.035.000 cổ phần
Cá nhân nước ngoài:               0 cổ phần
Tổ chức trong nước:    670.000 cổ phần
Tổ chức nước ngoài:               0 cổ phần