Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Tài chính cổ phần Điện lực do Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu

22/10/2020 11:32

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Tài chính cổ phần Điện lực do Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Điện lực Việt Nam
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Tài chính cổ phần Điện lực
  3. Địa chỉ: Tầng 14, 15 và 16 Tháp B, Tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội
  4. Vốn điều lệ: 2.649.812.650.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 2.650.000 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 02 NĐT

Trong đó:
           Tổ chức trong nước: 0 NĐT               Cá nhân trong nước: 02 NĐT
           Tổ chức nước ngoài: 0 NĐT              Cá nhân nước ngoài: 0 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 2.650.000 cổ phần

Trong đó:
     Tổ chức trong nước: 0 CP     Cá nhân trong nước: 2.650.000 CP
     Tổ chức nước ngoài: 0 CP                 Cá nhân nước ngoài: 0 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 22/10/2020
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút 26/10/2020