HOSE: Thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp An Giang

23/10/2020 13:39

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp An Giang như sau: