Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông  Quân đội (Viettel) sở hữu

09/11/2020 09:12

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông  Quân đội (Viettel) sở hữu như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông  Quân đội (Viettel)
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel
  3. Địa chỉ: Số 01, phố Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội
  4. Vốn điều lệ: 830.479.260.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 4.982.876 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 13 NĐT

Trong đó:
           Tổ chức trong nước: 02 NĐT        Cá nhân trong nước: 01 NĐT
          Tổ chức nước ngoài: 10 NĐT       Cá nhân nước ngoài: 0 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 7.485.000 cổ phần

Trong đó:
     Tổ chức trong nước: 1.325.000 CP   Cá nhân trong nước: 20.000 CP
     Tổ chức nước ngoài: 6.140.000 CP  Cá nhân nước ngoài: 0 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 09/11/2020
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 00 phút 11/11/2020