HOSE: Thông báo thay đổi đơn vị giao dịch lô chẵn áp dụng từ ngày 04/01/2021

31/12/2020 09:49

Căn cứ kết quả thử nghiệm giữa Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và các công ty Chứng khoán Thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Công ty Chứng khoán), tất cả các Công ty Chứng khoán đã sẵn sàng cho việc triển khai điều chỉnh đơn vị giao dịch lô chẵn.

Được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có Quyết định số 894/QĐ-SGDHCM ngày 30/12/2020 về việc sửa đổi Quy định về thời gian giao dịch, biên độ giao động giá, đơn vị giao dịch, loại lệnh áp dụng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, đơn vị giao dịch lô chẵn áp dụng tại Sở Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 100 (một trăm) cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ ETF và chứng quyền. Thời gian chính thức áp dụng quy định bắt đầu từ ngày thứ Hai, 04/01/2021.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo.

 

(nội dung chi tiết xin xem file đính kèm)