Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua phương án kiện toàn cán bộ quản lý của Công ty

31/12/2020 17:47

Ngày 31/12/2020, Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Asean đã thông qua Nghị quyết về việc: Thông qua phương án kiện toàn cán bộ quản lý công ty kể từ ngày 01/01/2021 với nội dung như sau:

  • Đối với ông Lê Xuân Tiến: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty;
  • Đối với bà Nguyễn Hoàng Phương: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng; Bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty;
  • Đối với bà Nguyễn Thị Ngàn: Miễn nhiệm chức danh Phó Phòng Kế toán Tài chính; Bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

Chi tiết file đính kèm./.

File đính kèm