HOSE: Thông báo tạm dừng tổ chức đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng Phú Quốc

25/12/2020 18:46

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo tạm dừng tổ chức đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng Phú Quốc như sau: