HOSE: Thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần của Nhà khách Bông Sen

25/12/2020 18:52

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần của Nhà khách Bông Sen như sau: