HOSE: Cập nhật thông tin cổ phiếu thành phần Chỉ số VNFINSELECT tháng 01/2021

18/01/2021 15:59

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố cập nhật Khối lượng lưu hành tính chỉ số, Tỷ lệ free float và Giới hạn tỷ trọng vốn hóa của các cổ phiếu thành phần thuộc Chỉ số VNFINSELECT có hiệu lực ngày 01/02/2021, chi tiết file đính kèm: