HOSE: Danh mục cổ phiếu thành phần của Chỉ số VNFIN LEAD tháng 01/2021

18/01/2021 15:52

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Danh mục cổ phiếu thành phần, Khối lượng lưu hành tính chỉ số, Tỷ lệ free float, Trọng số thanh khoản và Giới hạn tỷ trọng vốn hóa của Chỉ số VNFIN LEAD có hiệu lực vào ngày 01/02/2021, chi tiết file đính kèm: