HOSE: Danh mục cổ phiếu thành phần, Khối lượng lưu hành tính chỉ số, Tỷ lệ free float và Giới hạn tỷ trọng vốn hóa của Bộ chỉ số HOSE-Index tháng 1 năm 2021

18/01/2021 15:51

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Danh mục cổ phiếu thành phần, Khối lượng lưu hành tính chỉ số, Tỷ lệ free float và Giới hạn tỷ trọng vốn hóa của Bộ chỉ số HOSE-Index và cập nhật thông tin Chỉ số Phát triển Bền vững có hiệu lực vào ngày 01/02/2021, chi tiết file đính kèm: