HOSE: Thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ CRE & MIG

21/01/2021 17:00

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):