HOSE: Thông báo đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương

22/01/2021 17:05

Căn cứ theo Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần chào bán ra công chúng Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương thực hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương như sau:

Tổng số nhà đầu tư tham gia:  44 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:    43NĐT
Cá nhân nước ngoài:      0 NĐT
Tổ chức trong nước:    01 NĐT
Tổ chức nước ngoài:      0 NĐT

Tổng số cổ phần đăng ký:       5.114.000 cổ phần

Cá nhân trong nước:  4.914.000 cổ phần
Cá nhân nước ngoài:                0 cổ phần
Tổ chức trong nước:     200.000 cổ phần
Tổ chức nước ngoài:                0 cổ phần