HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương

28/01/2021 08:57

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương được tổ chức vào ngày 27/01/2021 như sau: