HOSE: Thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ SVD

04/02/2021 09:31

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):