HOSE: Thông báo lịch nghỉ giao dịch trong năm 2021

04/02/2021 09:00

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo lịch nghỉ giao dịch trong năm 2021 như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):