HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty mẹ – Tổng Công ty Phát điện 2

08/02/2021 17:12

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty mẹ – Tổng Công ty Phát điện 2 được tổ chức vào ngày 08/02/2021 như sau: