HOSE: Thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ ADG

22/02/2021 17:26

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):