Không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Bộ Xây dựng tại Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng

03/03/2021 14:44

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Bộ Xây dựng tại Tổng Công ty cổ phần Sông Hồng

File đính kèm