HOSE: Công văn 713/UBCK-PTTT hướng dẫn cơ chế tạm thời chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ SGDCK TP.HCM sang SGDCK HN

03/03/2021 16:13

Ngày 03/03/2021, UBCKNN đã có công văn số 713/UBCK-PTTT hướng dẫn cơ chế tạm thời chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ SGDCK TP.HCM sang SGDCK HN (công văn số 713/UBCK-PTTT ngày 03/3/2021 của UBCKNN) (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):