HOSE: Loại NSC khỏi VNSmall, VNAllshare

24/03/2021 14:23

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu NSC thuộc chỉ số VNSmallcap và VNAllshare của Bộ chỉ số HOSE-Index như sau:

–           Cổ phiếu bị loại bỏ: NSC (Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam).

–           Lý do: Cổ phiếu NSC chuyển giao dịch sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

–           Ngày hiệu lực: 30/03/2021.

–           Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần không làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số.