Báo cáo tài chính năm 2020 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận & chênh lệch số liệu

25/03/2021 10:56

Công ty CP Chứng khoán Asean công bố thông tin:

– Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

– Giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2020 so với cùng kỳ

– Giải trình số liệu kết quả hoạt động kinh doanh tại Báo cáo tài chính Quý 4 so với Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Chi tiết tại file đính kèm./.