HOSE: Loại bỏ cổ phiếu VND thuộc chỉ số VNFINSELECT

25/03/2021 14:43

SGDCK TP.HCM công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu VND thuộc chỉ số VNFINSELECT như sau:

–           Cổ phiếu bị loại bỏ: VND (Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT).

–           Lý do: Cổ phiếu VND chuyển giao dịch sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

–           Ngày hiệu lực: 31/03/2021.

–           Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần cũng làm thay đổi giới hạn tỷ trọng vốn hóa của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số:

Chỉ số

chứng khoán

Tỷ trọng giới hạn hiện tại

Tỷ trọng giới hạn mới

VNFINSELECT

TCB

66.17%

56.29%

VPB

81.00%

62.08%