HOSE: Loại bỏ cổ phiếu VND thuộc chỉ số VNFIN LEAD

25/03/2021 14:41

SGDCK TP.HCM công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu VND thuộc chỉ số VNFIN LEAD như sau:

–           Cổ phiếu bị loại bỏ: VND (Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT).

–           Lý do: Cổ phiếu VND chuyển giao dịch sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

–           Ngày hiệu lực: 31/03/2021.

–           Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần cũng làm thay đổi trọng số thanh khoản và giới hạn tỷ trọng vốn hóa của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số:

     Stt

Mã chứng khoán

Trọng số thanh khoản hiện tại

Trọng số thanh khoản mới

Giới hạn
 tỷ trọng
 vốn hóa hiện tại

Giới hạn
 tỷ trọng
 vốn hóa mới

1

BID

4.61%

4.68%

100%

100%

2

BVH

2.93%

2.97%

100%

100%

3

CTG

13.77%

13.97%

100%

100%

4

EIB

1.65%

1.67%

100%

100%

5

HCM

3.99%

4.05%

100%

100%

6

HDB

4.16%

4.22%

100%

100%

7

MBB

11.38%

11.54%

73.81%

65.88%

8

SSI

7.19%

7.30%

100%

100%

9

STB

11.73%

11.90%

88.97%

93.92%

10

TCB

14.64%

14.85%

30.70%

26.50%

11

TPB

1.67%

1.70%

100%

100%

12

VCB

7.64%

7.75%

100%

100%

13

VCI

1.59%

1.62%

100%

100%

14

VPB

11.61%

11.78%

47.39%

36.84%