HOSE: Loại VND khỏi các chỉ số thuộc Bộ chỉ số HOSE-Index

25/03/2021 14:29

SGDCK TP.HCM công bố trường hợp loại bỏ và thay thế cổ phiếu thuộc các rổ chỉ số của Bộ chỉ số HOSE-Index như sau:

Rổ chỉ số

Cổ phiếu loại bỏ

Cổ phiếu thêm vào

Lý do

Ngày hiệu lực

VNMidcap,

VN100

 

VND

 

(CTCP Chứng khoán VNDIRECT)

 

GAB

 

(CTCP Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC)

–     Cổ phiếu VND chuyển giao dịch sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

–     Cổ phiếu GAB là cổ phiếu thành phần của VNSmallcap và thuộc vị trí ưu tiên số 1 trong danh mục cổ phiếu dự phòng của VNMidcap.

31/03/2021

VNSmallcap

GAB

 

–     Cổ phiếu GAB được chuyển lên danh mục thành phần rổ chỉ số VNMidcap.

31/03/2021

VNAllshare

VND

 

–     Cổ phiếu VND chuyển giao dịch sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

31/03/2021

Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần không làm thay đổi giới hạn tỷ trọng vốn hóa của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số.