HOSE: Thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ AAT, SSB

25/03/2021 08:59

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ AAT, SSB như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):