Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An

31/03/2021 17:07

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An như sau:

  1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An
  2. Địa chỉ: Số 58 Đào Tấn, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
  3. Vốn điều lệ: 34.501.700.000 đồng
  4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 3.355.370 cổ phần
  5. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 06 NĐT

Trong đó:
      Tổ chức trong nước: 01 NĐT          Cá nhân trong nước: 05 NĐT
      Tổ chức nước ngoài: 0 NĐT           Cá nhân nước ngoài: 0 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 1.784.800 cổ phần

Trong đó:
       Tổ chức trong nước: 1.776.800 CP      Cá nhân trong nước: 8000 CP
       Tổ chức nước ngoài: 0 CP                   Cá nhân nước ngoài: 0 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 01/4/2021
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút 05/4/2021