Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An

06/04/2021 17:51

Ngày đấu giá: 05/04/2021
Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 3.355.370 cổ phần
Hình thức đấu giá: Đấu giá
Tính chất phiên: Cổ phần hóa DNNN (IPO)
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 12.000 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 6 NĐT
+ Tổ chức: 1 NĐT     + Cá nhân: 5 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 1.784.800 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 6 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 1.784.800 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 1.776.800 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 200 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 12.000 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 12.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 12.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 12.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 12.000 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 6 NĐT
+ Tổ chức: 1 NĐT    + Cá nhân: 5 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 1.784.800 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 21.417.600.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 05/04/2021 đến ngày 14/04/2021

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 06/04/2021 đến ngày 09/04/2021