HOSE: Loại bỏ cổ phiếu VOS thuộc rổ chỉ số VNX Allshare của Bộ chỉ số VNX-Index

07/04/2021 17:49

Căn cứ theo Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số VNX-Index, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu VOS thuộc rổ chỉ số VNX Allshare của Bộ chỉ số VNX-Index như sau:

–           Cổ phiếu bị loại bỏ: VOS (Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam).

–           Lý do: Cổ phiếu VOS bị đưa vào diện kiểm soát theo Thông báo số 697/TB-SGDHCM ngày 06/04/2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

–           Ngày hiệu lực: 13/04/2021.

Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần không thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số.