HOSE: Loại bỏ cổ phiếu VOS thuộc chỉ số VNSmallcap và VNAllshare của Bộ chỉ số HOSE-Index

07/04/2021 17:45

Căn cứ theo Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số HOSE-Index, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu VOS thuộc chỉ số VNSmallcap và VNAllshare của Bộ chỉ số HOSE-Index như sau:

–           Cổ phiếu bị loại bỏ: VOS (Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam).

–           Lý do: Cổ phiếu VOS bị đưa vào diện kiểm soát theo Thông báo số 697/TB-SGDHCM ngày 06/04/2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

–           Ngày hiệu lực: 13/04/2021.

–           Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần không thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số.