HOSE: Loại bỏ cổ phiếu TVB thuộc chỉ số VNFINSELECT

07/04/2021 17:39

SGDCK TP.HCM công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu TVB thuộc chỉ số VNFINSELECT như sau:

–           Cổ phiếu bị loại bỏ: TVB (Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt).

–           Lý do: Cổ phiếu TVB chuyển giao dịch sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

–           Ngày hiệu lực: 13/04/2021.

–           Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần cũng làm thay đổi giới hạn tỷ trọng vốn hóa của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số:

Chỉ số

chứng khoán

Tỷ trọng giới hạn hiện tại

Tỷ trọng giới hạn mới

VNFINSELECT

TCB

56.29%

59.03%

VPB

62.08%

66.36%