Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam

08/04/2021 11:47

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam như sau:

  1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam
  2. Địa chỉ: Số 5-7 Hàng Gà, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

3. Vốn điều lệ: 43.691.200.000 đồng

  1. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.279.392 cổ phần
  2. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 06 NĐT

Trong đó:
      Tổ chức trong nước: 0 NĐT           Cá nhân trong nước: 06 NĐT
      Tổ chức nước ngoài: 0 NĐT          Cá nhân nước ngoài: 0 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 3.877.784 cổ phần

Trong đó:
       Tổ chức trong nước: 0 CP         Cá nhân trong nước: 3.877.784 CP
       Tổ chức nước ngoài: 0 CP         Cá nhân nước ngoài: 0 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 08/4/2021

8. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút 12/4/2021