HOSE: Loại bỏ cổ phiếu FTM thuộc chỉ số VNSmallcap và VNAllshare của Bộ chỉ số HOSE-Index

19/04/2021 15:40

Căn cứ theo Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số HOSE-Index, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu FTM thuộc chỉ số VNSmallcap và VNAllshare của Bộ chỉ số HOSE-Index như sau:

–           Cổ phiếu bị loại bỏ: FTM (Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân).

–           Lý do: Cổ phiếu FTM bị chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát theo Thông báo số 771/TB-SGDHCM ngày 16/4/2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

–           Ngày hiệu lực: 26/4/2021.

–           Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số VNAllShare như sau”

Chỉ số

chứng khoán

Tỷ trọng giới hạn trước thay đổi

Tỷ trọng giới hạn mới

VNAllShare

VIC

90.7%

88.55%