HOSE: Thay đổi thành phần của Bộ chỉ số VNX-Index

23/04/2021 16:47

Căn cứ theo Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số VNX-Index, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu VIG và TTZ thuộc chỉ số VNX Allshare của Bộ chỉ số VNX-Index như sau:

STT

Chứng khoán

Lý do

Ngày hiệu lực

1

VIG

(CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam)

Cổ phiếu VIG bị đưa vào diện kiểm soát theo Thông báo số 1376/TB-SGDHN ngày 20/4/2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

26/4/2021

2

TTZ

(CTCP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung)

Cổ phiếu TTZ bị đưa vào diện kiểm soát theo Thông báo số 1382/TB-SGDHN ngày 20/4/2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

26/4/2021

–    Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần không thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số.