HOSE: Loại bỏ cổ phiếu BSI thuộc chỉ số VNSmallcap và VNAllshare của Bộ chỉ số HOSE-Index

23/04/2021 15:44

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu BSI thuộc chỉ số VNSmallcap và VNAllshare của Bộ chỉ số HOSE-Index như sau:

–           Cổ phiếu bị loại bỏ: BSI (Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam).

–           Lý do: Cổ phiếu BSI chuyển giao dịch sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

–           Ngày hiệu lực: 29/4/2021.

–           Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số VNAllShare:

Chỉ số

chứng khoán

Tỷ trọng giới hạn trước thay đổi

Tỷ trọng giới hạn mới

VNAllShare

VIC

90,47%

90,11%