Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam

13/04/2021 15:38

Ngày đấu giá: 12/04/2021
Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.279.392 cổ phần
Hình thức đấu giá: Đấu giá
Tính chất phiên: Cổ phần hóa DNNN (IPO)
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 21.300 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 6 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 6 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 3.877.784 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 6 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 3.877.784 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 1.279.392 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 1.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 25.100 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 21.300 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 25.100 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 23.500 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 23.501 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 2 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 2 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 1.279.392 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 30.067.312.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 12/04/2021 đến ngày 20/04/2021

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 13/04/2021 đến ngày 16/04/2021