HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần tại Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land

20/04/2021 15:47

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần tại Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land như sau: