Thông báo V/v Áp dụng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn trên tài khoản giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư

29/04/2021 17:01

THÔNG BÁO

(V/v: Áp dụng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn trên tài khoản giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư)

Kính gửi: Quý Nhà đầu tư

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean trân trọng thông báo tới Quý Nhà đầu tư nội dung như sau:

  1. Áp dụng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn chi trả cho Nhà đầu tư (bao gồm nhà đầu tư là tổ chức và cá nhân) có số dư tiền cuối ngày trên tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại Asean Securities là 0.1%/năm.
  2. Thời gian áp dụng: Kể từ ngày 01/05/2021 đến khi có thông báo mới.

Trân trọng!

Nơi nhận:

–  Phòng DVKH, BP KTLK

–  Lưu Văn thư

 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ASEAN

TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

 

 

LÊ THỊ THANH BÌNH