HOSE: Thông báo kết quả đấu giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh

05/05/2021 15:37

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả đấu giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh tổ chức vào ngày 04/5/2021 như sau: